Informační deska

 

Z á p i s  -   S h r o m á ž d ě n í   d e l e g á t ů  05/2019

ze shromáždění delegátů TRÁVNÍKY, bytové družstvo, se sídlem v Otrokovicích, Příčná 1541, PSČ 765 02, IČO : 00048852, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXIV, vložka 54 konaného dne 28. května 2019 v sále Otrokovické BESEDY, s.r.o., Nám. 3. května č.p. 1302, PSČ 765 02 Otrokovice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účast : pozváno : 56 delegátů

přítomno : 36 delegátů, tj. 64%

Dále bylo přítomno 15 členů představenstva, kontrolní komise,

hostů a zaměstnanců družstva.

Účast jmenovitě doložena na prezenčních listinách u originálu zápisu.

Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné, neboť byla přítomna nadpoloviční

většina pozvaných delegátů.

Pozvánka – příloha č. 1, prezenční listiny – příloha č. 2.

PROGRAM :

------------------

1. Zahájení, schválení programu.

2. Jmenování řídícího schůze, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.

3. Volba mandátové a návrhové komise.

4. Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2018.

5. Zpráva o hospodaření družstva za r. 2018.

6. Zpráva kontrolní komise.

7. Diskuze.

8. Zpráva mandátové komise.

9. Usnesení.

10. Závěr.

 

Jednání a usnesení :

---------------------------

K bodu 1. Zahájení, schválení programu.

---------------------------------------

Shromáždění delegátů zahájil předseda bytového družstva TRÁVNÍKY Otrokovice

Ing. Jan Lukeš.

Přivítal všechny přítomné a představil Ing. Jiřího Galečku, místopředsedu představenstva, který byl představenstvem družstva pověřen řízením schůze.

Ing. Jiří Galečka byl přítomnými delegáty zvolen jako řídící schůze.

(Ing. Galečka se zdržel hlasování)

Ing. Galečka se ujal slova. Seznámil přítomné delegáty s programem dnešního jednání, který je uveden na pozvánkách.

Pozvánky včetně písemných materiálů odeslalo nebo osobně předalo družstvo delegátům

patnáct dnů před konáním tohoto shromáždění tak, jak to ukládá článek 66 odst. 10 Stanov družstva.

Upozornil, že hlasují pouze zvolení delegáti nebo zvolení náhradníci a to zvednutím

ruky s pozvánkou.

Nikdo z přítomných delegátů neměl žádné připomínky ani návrhy k předloženému programu.

Hlasováním byl program přítomnými delegáty jednohlasně schválen.

K bodu 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.

----------------------------------------------------------------

Zapisovatelkou jednání byla představenstvem jmenována zaměstnankyně

družstva pí. Pavla Bukovjanová.

Do funkcí ověřovatelů byli navrženi :

Anna Polešovská, stř. č. 823, bytem Otrokovice, Svobodova 1307

Marie Anthová, stř. č. 325, bytem Napajedla, Palackého 1513

Nikdo z přítomných delegátů neměl žádné připomínky ani návrhy.

Navržení ověřovatelé byli jednomyslně zvoleni všemi přítomnými delegáty.

K bodu 3. Volba mandátové a návrhové komise

-----------------------------------------------

Do mandátové komise byli navrženi :

Jiří Matějka, člen představenstva, bytem Kvasice, Čtvrtky 702

Ludvík Ocelík, stř. 214, bytem Otrokovice, Družstevní 1310

Ing. Ivo Marušák, stř. č. 143, bytem Otrokovice, Čechova 1381

 

K předloženému návrhu nebylo připomínek ani doplňujících návrhů, mandátová komise

byla přítomnými delegáty jednomyslně zvolena.

Do návrhové komise byli navrženi :

Ludmila Peřinová Oškerová, stř. č. 129, bytem Otrokovice, Svobodova 1314

Markéta Kratinová, stř. 149, bytem Otrokovice, Nádražní 1413

Jaroslav Ševčík, stř. 323, bytem Napajedla, Palackého 1508

K předloženému návrhu nebylo připomínek ani doplňujících návrhů, hlasováním byla

návrhové komise přítomnými delegáty jednomyslně zvolena.

K bodu 4. Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2018.

--------------------------------------------------------------------

Zprávu představenstva o činnosti družstva za období od posledního shromáždění delegátů konaného dne 15. května 2018 předložil předseda družstva Ing. Jan Lukeš.

Zpráva v plném znění přiložena – příloha č. 3.

Hlavní části zprávy :

- statistika,

- vyhodnocení usnesení,

- GDPR

- technická část,

-revitalizace – možnosti úvěrování, dotace,

-údržba,

-havarijní služba,

-energie – rámcové smlouvy

-revize,

- dluhy – snížení dluhů,

- nový software od firmy Integri,

- nové usnesení.

K bodu 5. Zpráva o hospodaření družstva za r. 2018

------------------------------------------------------

Se zprávou o hospodaření bytového družstva TRÁVNÍKY Otrokovice za rok 2018

seznámil delegáty ekonomický náměstek družstva Ing. Miroslav Chlud.

Hlavní části zprávy :

- hospodaření družstva v r. 2018

-výše dosaženého zisku a návrh na jeho rozdělení

-aktiva

-pasiva

-druhy a stavy úvěrů

- ekonomická rozvaha na r. 2019

- odměny členům představenstva a komisím představenstva

 

Zpráva v plném znění přiložena k zápisu – příloha č. 4.

Vybrané kapitoly výroční zprávy – příloha č. 5.

Návrh rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018 – příloha č. 6.

Zpráva a výrok auditora k závěrce za r. 2018 – příloha č. 7.

K bodu 6. Zpráva kontrolní komise

--------------------------------

Zprávu kontrolní komise bytového družstva o kontrolní činnosti komise

od posledního shromáždění delegátů v květnu 2018 předložil její předseda

Ing. Jan Huser.

Plné znění zprávy kontrolní komise – příloha č. 8.

K bodu 7. Diskuze

-----------

Do diskuze se nepřihlásil nikdo z přítomných delegátů.

K bodu 8. Zpráva mandátové komise

-----------------------------------

Zprávu mandátové komise o počtu pozvaných a přítomných delegátů předložil

předseda mandátové komise p. Jiří Matějka.

Pozváno bylo celkem 56 delegátů, přítomno je na dnešním jednání 36 delegátů, což činí

64%.

Zpráva komise podepsaná všemi členy mandátové komise – příloha č. 9.

Nikdo z přítomných delegátů neměl žádné připomínky ani návrhy.

Shromáždění delegátů je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční

většina delegátů.

K bodu 9. Usnesení

-------------

Návrh usnesení dnešního shromáždění delegátů přednesla předsedkyně návrhové komise

pí. Ludmila Peřinová Oškerová.

Návrh usnesení – příloha č. 10.

Nikdo z přítomných delegátů neměl k návrhu usnesení další připomínky ani doplňující návrhy.

 

Ing. Galečka, řídící schůze, navrhl v bodě 5., odstavec I. Schvaluje – Plánovanou výši odměn voleným funkcionářům bytového družstva na r. 2019 doplnit o „a členům komisí“.

Hlasováním se všichni přítomní delegáti jednomyslně vyslovili pro přijetí usnesení

v doplněném znění.

Shromáždění delegátů TRÁVNÍKY, bytového družstva Otrokovice

j e d n o m y s l n ě s c h v a l u j e usnesení dnešního shromáždění delegátů,

t.j. 28. května 2019 v tomto znění :

Shromáždění delegátů

I. S C H V A L U J E :

1. Zprávu o hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem z auditní kanceláře HZK audit Zlín, s r.o.

2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

3. Zprávu o činnosti bytového družstva za rok 2018 přednesenou předsedou bytového

družstva Ing. Janem Lukešem.

4. Zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise Ing. Janem Huserem.

5. Plánovanou výši odměn voleným funkcionářům a členům komisí bytového družstva na

rok 2019 podle předloženého návrhu.

II. B E R E N A V Ě D O M Í :

1. Ekonomickou rozvahu hospodaření na rok 2019.

III. U K L Á D Á :

A. Představenstvu

-------------------------

1.Řídit i nadále bytové družstvo s cílem zajistit jeho rozvoj.

Termín : průběžně

2.Průběžně vyhodnocovat převádění družstevních bytů do vlastnictví členů družstva

a zakládání nových společenství vlastníků s právní subjektivitou.

Termín : průběžně

 

3.Sledovat vývoj legislativy v oblasti správy nemovitostí a seznamovat členskou základnu

s povinnostmi, které z toho vyplývají.

Termín : průběžně

B. Předsedovi

-------------------

1.Zajišťovat i nadále technické a administrativní podmínky k převádění družstevních bytů

do vlastnictví podle zájmu a požadavku členů družstva.

Termín : průběžně

2.Zajistit poskytování organizační a právní pomoci při ustavování společenství vlastníků

v družstevních domech v souladu s aktuálním zněním zákona č. 311/2013 ve znění zákona

č. 177/2018.

Termín : průběžně

3.Seznamovat nově zvolené členy výborů samospráv s jejich povinnostmi a právy.

Termín : průběžně

C. Kontrolní komisi

---------------------------

1. Provádět kontrolní činnost v družstvu podle předem zpracovaného rozvrhu práce a podle

podnětů a návrhů členů družstva.

Termín : průběžně

D. Výborům samospráv

--------------------------------

1.Zajistit potřebnou úroveň řízení členských schůzí samospráv a pořízení zápisů

z jednání výborů i členských schůzí samospráv podle stanov družstva.

Termín : průběžně

2.Končí-li volební období u SVJ, včas organizovat novou volbu orgánů.

Termín : průběžně

3.Věnovat soustavnou pozornost technickému a provoznímu stavu družstevních domů,

zajišťovat jejich pravidelnou údržbu, včasné provádění oprav a odstraňování závad.

Termín : průběžně

4.Informovat členy družstva o průběhu a výsledcích jednání dnešního shromáždění delegátů.

Termín : do 30.6.2019

 

K bodu 10. Závěr

 

Řídící schůze závěrem poděkoval všem přítomným delegátům i hostům za účast na dnešním

jednání, do další práce popřál pevné zdraví a hodně úspěchů při společné práci.